Portál  |   STAG  |   e-mail
Přírodovědecká fakulta UP

Bakalářské, diplomové a disertační práce

Zásady a pravidla jsou stanovena závaznými předpisy, především

kde lze nalézt i podrobné informace o postupu vkládání údajů o závěrečných pracích do systému STAG. Základní pravidlo pro autory BP a DP zní: jste-li na pochybách a nevíte si rady, poraďte se především s vedoucím své práce!

Obhájené i rozpracované práce včetně posudků lze vyhledávat a prohlížet pomocí Portálu UP pod záložkou „Kvalifikační práce“.

Podle doporučení vedoucí nebo školitele se lze přihlásit se svou prací do Soutěže o cenu děkana.

Pokyny pro zadávání závěrečných prací

 • Témata bakalářských a diplomových prací vypisují akademičtí pracovníci v dubnu až květnu aktuálního kalendářního roku. Student může navrhnout i vlastní téma, které může být schváleno, pokud bude možné zajistit vedoucího práce.
 • Student je povinen zvolit si téma práce a po dohodě s vedoucím zadat příslušné údaje do informačního systému STAG (formulář „Podklad pro zadání BP/DP“) do 31. října aktuálního roku. Pokud tak neučiní, bude mu téma přiděleno vedoucím katedry.
 • Vytištěný a podepsaný formulář odevzdá student vedoucímu práce nebo na sekretariátu katedry. Na jeho základě bude připraveno zadání BP/DP podepsané vedoucím katedry, jež si student později vyzvedne.
Výběr tématu doktorské disertační práce je součástí zaměření doktorského studia a je diskutován u přijímacích zkoušek.

Pokyny pro vypracování závěrečných prací

 • Práce se odevzdávají ve 2 výtiscích + 1 elektronická verze v pdf na CD v obálce vlepené vzadu v bakalářské/diplomové práci (CD má být popsané s uvedením jména, roku a názvu bakalářské/diplomové práce, popřípadě českého názvu, je-li psána v jiném jazyce).
 • Student má povinnost zveřejnit závěrečnou práci a současně s odevzdáním klasické tištěné verze závěrečné práce vložit její ekvivalentní elektronickou podobu do systému STAG a doplnit povinné údaje o své závěrečné práci.
 • Při nahrávání závěrečné práce do STAGu je nutné zvolit variantu „zveřejnit práci“; nezveřejněné práce nebudou připuštěny k obhajobě, neboť zveřejnění práce je automaticky spojeno s kontrolou plagiátorství.

Další užitečné informace:

Témata bakalářských a diplomových prací

Témata závěrečných prací pro fyzikální obory na PřF UP jsou shrnuta na Portálu moderní fyziky, kde si můžete vybrat i z nabídky kolegů ze SLO.

Témata bakalářských prací vypsaná v roce 2018

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Sníh z pohledu fyziky
   Sněhové krystaly a jejich soudržnost, kapilární jevy, fázové přechody, akustika (křupající sníh), optické jevy na sněhové pokrývce. Teoretická práce, nutnost fotodokumentace, popř. realizace vybraných experimentů pro doložení teoretických závěrů.
  • Příčiny a následky globální změny klimatu – fyzikální podstata
   Fyzikální zákony využité pro objasnění základních důsledků změny klimatu – změna teploty, proudění v atmosféře, extrémní projevy. Teoretická práce, je možné doplnit experimenty
  • Po domluvě jsou možná i další témata:
   • Fyzika v krabici
   • Počítačové hry a výuka fyziky
   • Stavebnice ve výuce fyziky
 • Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  • Analema (experimentální práce)
   Cílem je zdokumentovat nerovnoměrný roční pohyb Slunce po obloze (buď v Olomouci nebo jiném vybraném stanovišti v ČR) a zkombinovat získané fotografie s teoretickým modelem. Součástí výstupu by měla být i fotodokumentace pozorování.
  • Kalibrace školního spektroskopu Vernier SpectroVis (experimentální práce)
   Spektrometr ke školnímu měřicímu systému Vernier zobrazí spojité spektrum ovlivněné citlivostí diod detektoru. Cílem práce je proměřit a kalibrovat spektrometr pomocí přesně definovaných zdrojů a sestavit převodní tabulku pro vlnové délky viditelného světla, tak aby bylo možné rekonstruovat např. planckovské spektrum žárovky.
  • Lawsonův test vědeckého myšlení (teoretická práce s pedagogickým výzkumem)
   Cílem práce se statisticky zpracovat dostatečně vysoký vzorek (min. 300 účastníků) 1. ročníku PřF nebo maturitních ročníků několika škol a vyhodnotit případné rozdíly mezi zvoleným (nebo zamýšleným) studijním oborem případně jinými parametry v tomto mezinárodním testu.
  • Prostorové modely souhvězdí (teoretická práce, vyžaduje základní zvládnutí grafického software)
   Cílem práce je vytvořit 3D modely 10 souhvězdí severní oblohy respektující vzdálenosti jednotlivých hvězd ve vhodném software (např. SketchUp), jež by bylo možné využít pro jednoduché sdílení tzv. rozšířené reality (např. platformě Augment).
  • Vlastní frekvenční módy Chladniho obrazců (experimentální práce)
   Cílem práce je studium vlastních frekvencí v rozsahu 100 Hz – 3 000 Hz pro vznik Chladniho obrazců na čtvercové kovové desce pomocí tónového generátoru a reproduktoru. Výstupem by měla být sada frekvencí, při nichž vznikají výraznější vlastní kmity desky s fotodokumentací a videodokumentací.
 • Mgr. Jan Říha, Ph.D.
  • Experimentální realizace Buquoyovy úlohy
   (viz http://dml.cz/dmlcz/141315)
  • Využití Eye trackingu pro analýzu řešení fyzikálních testových úloh

Témata diplomových prací vypsaná v roce 2018

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Metoda peer instruction
  • Využití termokamery při výuce transportu tepla – příprava a realizace experimentů pro vizualizaci proudění
   Výhodou znalost němčiny.
  • Po domluvě jsou možná i další témata:
   • Fyzika v krabici
   • Počítačové hry a výuka fyziky
   • Stavebnice ve výuce fyziky
 • doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  • Elektronový mikroskop jako prostředek integrované výuky fyziky
   Student se seznámí s konstrukcí standardního elektronového mikroskopu, popíše jeho základní části, zvládne popis interakce primárního elektronového svazku se vzorkem a na jejím základě tvorbu jednotlivých kontrastů (obrazových dat, ...) pro charakterizaci vzorku. Hlavním úkolem bude integrovat poznatky středoškolské fyziky, případně „mírně nad“ standard SŠ fyziky, které jsou spojeny s elektronovým mikroskopem.
   Součástí diplomové práce budou výsledky s tématem související experimentální práce s využitím SEM Vega, který je v laboratoři nanotechnologií KEF PřF UP. Téma souvisí s předmětem KEF/IKEM (Integrovaný kury experimentální fyziky).
  • Zobrazovací metody v medicíně jako prostředek integrované výuky fyziky
   Student se seznámí s fyzikálními principy zobrazovacích metod používaných v medicíně – sonografií, výpočetní tomografií (CT), zobrazením magnetickou rezonancí (MRI) a pozitronovou emisní tomografií (PET). Cílem práce bude integrovat poznatky středoškolské fyziky, případně nad její rámec, kterou jsou spojené se základním fyzikálním principem těchto zobrazovacích metod.
   Téma souvisí s předmětem KEF/IKEM (Integrovaný kury experimentální fyziky).
 • Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  • Školní pokusy s Arduinem (experimentální práce)
   Cílem práce je návrh jednoduchých měření použitelných pro výuku fyziky s mikropočítačem Arduino a dostupnými senzory. Výstupem by měla být sada úloh s návody a pracovními listy včetně zpracování naměřených dat.
  • Úlohy z moderní fyziky ve Fyzikální olympiádě (teoretická práce)
   Cílem práce je sestavit sbírku řešených úloh z moderní fyziky (fyzika mikrosvěta, teorie relativity) z celostátních kol a mezinárodní FO použitelnou k přípravě studentů na soutěž. Doporučuje se zpracování závěrečné zprávy systémem TeX/LaTeX.
  • Výzkum znalostí z astronomie a zájmu žáků 9. ročníku ZŠ (teoretická práce s pedagogickým výzkumem)
   Cílem práce je zopakovat výzkum realizovaný na UP ve druhé polovině 70. let 20. století, statisticky zpracovat a porovnat výsledky tehdejších a dnešních žáků.
  • Výzkum znalostí ze speciální teorie relativity na gymnáziu (teoretická práce s pedagogickým výzkumem)
   Cílem práce je zopakovat výzkum realizovaný na UP ve druhé polovině 70. let 20. století, statisticky zpracovat a porovnat výsledky tehdejších a dnešních žáků.
 • Mgr. Jan Říha, Ph.D.
  • Experimentální realizace Buquoyovy úlohy
   (viz http://dml.cz/dmlcz/141315)
  • Využití Eye trackingu pro analýzu řešení fyzikálních testových úloh

Návrh témat doktorských prací pro obor didaktika fyziky

Přehled rámcových za celou PřF UP lze nalézt na stránkách studijního oddělení. Můžete si prohlédnout obhájené dizertační práce z Didaktiky fyziky (všechny práce včetně posudků lze vyhledávat a prohlížet pomocí Portálu UP pod záložkou „Kvalifikační práce“).
 • Transformace výukových strategií z pohledu vzdělávání generace Y
  Transformation of educational strategies from the point of view of generation Y
  školitel RNDr. Renata Holubová, CSc.
 • Dynamika proudění tekutin – úvodní výukový celek k problematice nelineární dynamiky (příprava, ověření, evaulace materiálů pro výuku na SŠ)
  Dynamics of flowing of liquids – introductory educational unit to the field of nonlinear dynamics
  školitel doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Historický experiment ve výuce na ZŠ a SŠ (s možností využití expozic v přírodovědném muzeu a science centrech)
  Historical experiment in teaching of physics at basic school
  školitel doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Konceptuální testové úlohy ve fyzice střední školy a úvodním kurzu fyziky na VŠ
  Conceptual test problems in secondary school physics and in an introductory university physics course
  školitel doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Mezipředmětové vazby fyziky a chemie na středních školách
  Interdisciplinary relations between physics and chemistry in secondary school education
  školitel doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Začlenění kapitol moderní fyziky do výuky na střední škole
  Incorporation of modern physics to the lessons in secondary school
  školitel doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
 • Fyzikální vzdělávání na středních školách v EU. Srovnávací studie.
  Physics education at upper secondary schools in EU. Comparative study.
  školitel prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.
 • Intuice a učení fyziky
  Intuition and learning of physics
  školitel prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
 • Soutěže s fyzikální tematikou pro talentované středoškoláky
  Competition in physics for talented secondary school students
  školitel prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
 • Vytváření a chápání termodynamických pojmů u žáků a studentů
  Formation and understanding of terms of thermadynamics by students
  prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
 • Koncepty nanofyziky a jejich začlenění do výuky středoškolské fyziky
  Concepts of nanophysics and their introduction into teaching sessions at secondary schools
  školitel doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.