s Katedra experimentální fyziky – oddělení didaktiky fyziky – bakalářské a diplomové práce
Portál  |   STAG  |   e-mail
Přírodovědecká fakulta UP

Bakalářské, diplomové a disertační práce

Zásady a pravidla jsou stanovena závaznými předpisy, především

kde lze nalézt i podrobné informace o postupu vkládání údajů o závěrečných pracích do systému STAG. Základní pravidlo pro autory BP a DP zní: jste-li na pochybách a nevíte si rady, poraďte se především s vedoucím své práce!

Obhájené i rozpracované práce včetně posudků lze vyhledávat a prohlížet pomocí Portálu UP pod záložkou „Kvalifikační práce“.

Podle doporučení vedoucí nebo školitele se lze přihlásit se svou prací do Soutěže o cenu děkana.

Pokyny pro zadávání závěrečných prací

 • Témata bakalářských a diplomových prací vypisují akademičtí pracovníci v dubnu až květnu aktuálního kalendářního roku. Student může navrhnout i vlastní téma, které může být schváleno, pokud bude možné zajistit vedoucího práce.
 • Student je povinen zvolit si téma práce a po dohodě s vedoucím zadat příslušné údaje do informačního systému STAG (formulář „Podklad pro zadání BP/DP“) do 31. října aktuálního roku. Pokud tak neučiní, bude mu téma přiděleno vedoucím katedry.
 • Vytištěný a podepsaný formulář odevzdá student vedoucímu práce nebo na sekretariátu katedry. Na jeho základě bude připraveno zadání BP/DP podepsané vedoucím katedry, jež si student později vyzvedne.
Výběr tématu doktorské disertační práce je součástí zaměření doktorského studia a je diskutován u přijímacích zkoušek.

Pokyny pro vypracování závěrečných prací

 • Práce se odevzdávají ve 2 výtiscích + 1 elektronická verze v pdf na CD v obálce vlepené vzadu v bakalářské/diplomové práci (CD má být popsané s uvedením jména, roku a názvu bakalářské/diplomové práce, popřípadě českého názvu, je-li psána v jiném jazyce).
 • Student má povinnost zveřejnit závěrečnou práci a současně s odevzdáním klasické tištěné verze závěrečné práce vložit její ekvivalentní elektronickou podobu do systému STAG a doplnit povinné údaje o své závěrečné práci.
 • Při nahrávání závěrečné práce do STAGu je nutné zvolit variantu „zveřejnit práci“; nezveřejněné práce nebudou připuštěny k obhajobě, neboť zveřejnění práce je automaticky spojeno s kontrolou plagiátorství.

Další užitečné informace:

Témata bakalářských a diplomových prací

Témata závěrečných prací pro fyzikální obory na PřF UP jsou shrnuta na Portálu moderní fyziky.

Témata bakalářských prací vypsaná v roce 2016

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Základní reologická měření pomocí vibračního viskozimetru
  • Vznik vrstev v tekutinách
  • Analogie a podobnost ve fyzice
  • Kvalitativní úlohy a úlohy na odhad (sbírka úloh pro základní kurz fyziky)
  • Další témata možná po domluvě s vyučujícím.
 • Mgr. Zdeněk Pucholt
  • Fyzika a paragliding
  • Miskoncepty studentů v molekulové fyzice a termodynamice
  • Počítačová vizualizace činnosti tepelných strojů
  • Sbírka inovativních a netradičních úloh z molekulové fyziky a termodynamiky
 • Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  • Vlastní frekvenční módy Chladniho obrazců
   Cílem práce je studium vlastních frekvencí v rozsahu 100 Hz – 3 000 Hz pro vznik Chladniho obrazců na čtvercové kovové desce pomocí tónového generátoru a reproduktoru. Výstupem by měla být sada frekvencí, při nichž vznikají výraznější vlastní kmity desky s fotodokumentací a videodokumentací.
  • Analema
   Cílem je zdokumentovat nerovnoměrný roční pohyb Slunce po obloze (buď v Olomouci nebo jiném vybraném stanovišti v ČR) a zkombinovat získané fotografie s teoretickým modelem. Součástí výstupu by měla být i fotodokumentace pozorování.
  • Kalibrace školního spektroskopu Vernier SpectroVis
   Spektrometr ke školnímu měřicímu systému Vernier zobrazí spojité spektrum ovlivněné citlivostí diod detektoru. Cílem práce je proměřit a kalibrovat spektrometr pomocí přesně definovaných zdrojů a sestavit převodní tabulku pro vlnové délky viditelného světla, tak aby bylo možné rekonstruovat např. planckovské spektrum žárovky.
 • Mgr. Jan Říha, Ph.D.
  • Optická zobrazení v programu Wolfram Mathematica
  • Analýza obrazu v programu Wolfram Mathematica a její využití v průmyslové praxi
  • Analýza vlastností dataprojektorů využívaných ve školství v Olomouckém kraji

Témata diplomových prací vypsaná v roce 2016

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Žáci (a učitelé) se ptají
  • Stavebnice ve výuce fyziky
  • Reologie – využití vibračního viskozimetru
  • Částicová fyzika ve výuce SŠ
  • Fyzika ve fenoménech každodenního života
   (např. cappuccino a spol. – fyzika kolem pití, fyzika pavoučí sítě, saunování a fyzika apod.)
  • Další témata možná po domluvě s vyučujícím.
 • Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  • Úlohy z moderní fyziky ve Fyzikální olympiádě
   Cílem práce je sestavit sbírku řešených úloh z moderní fyziky (fyzika mikrosvěta, teorie relativity) z celostátních kol a mezinárodní FO použitelnou k přípravě studentů na soutěž. Doporučuje se zpracování závěrečné zprávy systémem TeX/LaTeX.
  • Sluneční hodiny na PřF UP
   Cílem práce je návrh a realizace slunečních hodin, jež by bylo možné instalovat v prostoru před PřF UP. Doporučuje se zpracování závěrečné zprávy systémem TeX/LaTeX.
  • Jednoduchá měření s tabletem nebo chytrým telefonem
   Cílem práce je návrh jednoduchých měření použitelných pro výuku fyziky s tabletem popř. smartphonem a využití senzorů, které tato zařízení nabízejí (zrychlení, magnetické pole, osvětlení, hladina intenzity zvuku, tlak apod.). Výstupem by měla být sada úloh s návody a pracovními listy včetně zpracování naměřených dat. Doporučuje se zpracování závěrečné zprávy systémem TeX/LaTeX.
 • Mgr. Jan Říha, Ph.D.
  • Analýza experimentálních dat rotační polarizace a kruhového dichroismu krystalů
  • Experimentální realizace Buquoyovy úlohy
   (viz http://dml.cz/dmlcz/141315)

Návrh témat doktorských prací pro obor didaktika fyziky

Přehled rámcových za celou PřF UP lze nalézt na stránkách studijního oddělení. Můžete si prohlédnout obhájené dizertační práce z Didaktiky fyziky (všechny práce včetně posudků lze vyhledávat a prohlížet pomocí Portálu UP pod záložkou „Kvalifikační práce“).
 • Transformace výukových strategií z pohledu vzdělávání generace Y
  Transformation of educational strategies from the point of view of generation Y
  školitel RNDr. Renata Holubová, CSc.
 • Dynamika proudění tekutin – úvodní výukový celek k problematice nelineární dynamiky (příprava, ověření, evaulace materiálů pro výuku na SŠ)
  Dynamics of flowing of liquids – introductory educational unit to the field of nonlinear dynamics
  školitel doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Historický experiment ve výuce na ZŠ a SŠ (s možností využití expozic v přírodovědném muzeu a science centrech)
  Historical experiment in teaching of physics at basic school
  školitel doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Konceptuální testové úlohy ve fyzice střední školy a úvodním kurzu fyziky na VŠ
  Conceptual test problems in secondary school physics and in an introductory university physics course
  školitel doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Mezipředmětové vazby fyziky a chemie na středních školách
  Interdisciplinary relations between physics and chemistry in secondary school education
  školitel doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Začlenění kapitol moderní fyziky do výuky na střední škole
  Incorporation of modern physics to the lessons in secondary school
  školitel doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
 • Fyzikální vzdělávání na středních školách v EU. Srovnávací studie.
  Physics education at upper secondary schools in EU. Comparative study.
  školitel prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.
 • Intuice a učení fyziky
  Intuition and learning of physics
  školitel prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
 • Soutěže s fyzikální tematikou pro talentované středoškoláky
  Competition in physics for talented secondary school students
  školitel prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
 • Vytváření a chápání termodynamických pojmů u žáků a studentů
  Formation and understanding of terms of thermadynamics by students
  prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
 • Koncepty nanofyziky a jejich začlenění do výuky středoškolské fyziky
  Concepts of nanophysics and their introduction into teaching sessions at secondary schools
  školitel doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.