Portál  |   STAG  |   e-mail
Přírodovědecká fakulta UP

Bakalářské, diplomové a disertační práce

Zásady a pravidla jsou stanovena závaznými předpisy, především

kde lze nalézt i podrobné informace o postupu vkládání údajů o závěrečných pracích do systému STAG. Základní pravidlo pro autory BP a DP zní: jste-li na pochybách a nevíte si rady, poraďte se především s vedoucím své práce!

Obhájené i rozpracované práce včetně posudků lze vyhledávat a prohlížet pomocí Portálu UP pod záložkou „Kvalifikační práce“.

Podle doporučení vedoucí nebo školitele se lze přihlásit se svou prací do Soutěže o cenu děkana.

Pokyny pro zadávání závěrečných prací

 • Témata bakalářských a diplomových prací vypisují akademičtí pracovníci v dubnu až květnu aktuálního kalendářního roku. Student může navrhnout i vlastní téma, které může být schváleno, pokud bude možné zajistit vedoucího práce.
 • Student je povinen zvolit si téma práce a po dohodě s vedoucím zadat příslušné údaje do informačního systému STAG (formulář „Podklad pro zadání BP/DP“) do 31. října aktuálního roku. Pokud tak neučiní, bude mu téma přiděleno vedoucím katedry.
 • Vytištěný a podepsaný formulář odevzdá student vedoucímu práce nebo na sekretariátu katedry. Na jeho základě bude připraveno zadání BP/DP podepsané vedoucím katedry, jež si student později vyzvedne.
Výběr tématu doktorské disertační práce je součástí zaměření doktorského studia a je diskutován u přijímacích zkoušek.

Pokyny pro vypracování závěrečných prací

 • Práce se odevzdávají ve 2 výtiscích + 1 elektronická verze v pdf na CD v obálce vlepené vzadu v bakalářské/diplomové práci (CD má být popsané s uvedením jména, roku a názvu bakalářské/diplomové práce, popřípadě českého názvu, je-li psána v jiném jazyce).
 • Student má povinnost zveřejnit závěrečnou práci a současně s odevzdáním klasické tištěné verze závěrečné práce vložit její ekvivalentní elektronickou podobu do systému STAG a doplnit povinné údaje o své závěrečné práci.
 • Při nahrávání závěrečné práce do STAGu je nutné zvolit variantu „zveřejnit práci“; nezveřejněné práce nebudou připuštěny k obhajobě, neboť zveřejnění práce je automaticky spojeno s kontrolou plagiátorství.

Další užitečné informace:

Témata bakalářských a diplomových prací

Témata závěrečných prací pro fyzikální obory na PřF UP jsou shrnuta na Portálu moderní fyziky.

Témata bakalářských prací vypsaná v roce 2017

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Problémové úlohy pro výpočtová cvičení z termodynamiky
  • Transport vlhkosti – od teorie po praktické experimenty
 • doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  • Akustika hudebních nástrojů
 • RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
  • 3D animace fyzikálních jevů pro Fulldome v programu Blender
  • Fyzikální simulace v programu GeoGebra
  • Měření teploty a tlaku pomocí zvukové karty PC
  • Motivační videoexperimenty z mechaniky a akustiky
  • Zvuková karta jako zdroj napětí v experimentech pro 3. ročník SŠ
 • Mgr. Zdeněk Pucholt
  • Fyzika a paragliding
  • Miskoncepty studentů v molekulové fyzice a termodynamice
  • Počítačová vizualizace činnosti tepelných strojů
  • Sbírka inovativních a netradičních úloh z molekulové fyziky a termodynamiky
 • Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  • Analema
   Cílem je zdokumentovat nerovnoměrný roční pohyb Slunce po obloze (buď v Olomouci nebo jiném vybraném stanovišti v ČR) a zkombinovat získané fotografie s teoretickým modelem. Součástí výstupu by měla být i fotodokumentace pozorování.
  • Kalibrace školního spektroskopu Vernier SpectroVis
   Spektrometr ke školnímu měřicímu systému Vernier zobrazí spojité spektrum ovlivněné citlivostí diod detektoru. Cílem práce je proměřit a kalibrovat spektrometr pomocí přesně definovaných zdrojů a sestavit převodní tabulku pro vlnové délky viditelného světla, tak aby bylo možné rekonstruovat např. planckovské spektrum žárovky.
  • Motivace studentů PřF UP pro studium učitelství fyziky
   Cílem práce zmapovat pomocí dotazníků a strukturovaných rozhovorů motivaci a představy studentů učitelství fyziky ve všech ročnících studia a jejich předchozí zkušenosti ze SŠ; výsledky přehledně statisticky zpracovat.
  • Vlastní frekvenční módy Chladniho obrazců
   Cílem práce je studium vlastních frekvencí v rozsahu 100 Hz – 3 000 Hz pro vznik Chladniho obrazců na čtvercové kovové desce pomocí tónového generátoru a reproduktoru. Výstupem by měla být sada frekvencí, při nichž vznikají výraznější vlastní kmity desky s fotodokumentací a videodokumentací.
 • Mgr. Jan Říha, Ph.D.
  • Analýza obrazu v programu Wolfram Mathematica a její využití v průmyslové praxi
  • Analýza vlastností dataprojektorů využívaných ve školství v Olomouckém kraji
  • Optická zobrazení v programu Wolfram Mathematica

Témata diplomových prací vypsaná v roce 2017

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Fyzika v krabici
  • Počítačové hry a výuka fyziky
  • Stavebnice ve výuce fyziky
 • RNDr. Čeněk Kodejška, Ph.D.
  • Motivační videoexperimenty pro 1. až 4. ročník SŠ
  • Osobnosti didaktiky fyziky na Přírodovědecké fakultě UP v letech 1957–2007 a jejich přínos oboru
  • Rezonanční vlastnosti kapalin
  • Sbírka řešených úloh z mechaniky podle Bloomovy taxonomie
  • Tvorba holografických simulací fyzikálních jevů pro 3D pyramidu
 • doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  • Fyzikální aspekty využití ionizujícího záření v medicíně
  • Fyzikální principy moderních obrazovek a displejů
 • Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  • Jednoduchá měření s tabletem nebo chytrým telefonem
   Cílem práce je návrh jednoduchých měření použitelných pro výuku fyziky s tabletem popř. smartphonem a využití senzorů, které tato zařízení nabízejí (zrychlení, magnetické pole, osvětlení, hladina intenzity zvuku, tlak apod.). Výstupem by měla být sada úloh s návody a pracovními listy včetně zpracování naměřených dat. Doporučuje se zpracování závěrečné zprávy systémem TeX/LaTeX.
  • Školní pokusy s Arduinem
   Cílem práce je návrh jednoduchých měření použitelných pro výuku fyziky s mikropočítačem Arduino a dostupnými senzory. Výstupem by měla být sada úloh s návody a pracovními listy včetně zpracování naměřených dat. Doporučuje se zpracování závěrečné zprávy systémem TeX/LaTeX.
  • Úlohy z moderní fyziky ve Fyzikální olympiádě
   Cílem práce je sestavit sbírku řešených úloh z moderní fyziky (fyzika mikrosvěta, teorie relativity) z celostátních kol a mezinárodní FO použitelnou k přípravě studentů na soutěž. Doporučuje se zpracování závěrečné zprávy systémem TeX/LaTeX.
 • Mgr. Jan Říha, Ph.D.
  • Analýza experimentálních dat rotační polarizace a kruhového dichroismu krystalů
  • Experimentální realizace Buquoyovy úlohy
   (viz http://dml.cz/dmlcz/141315)
  • Využití Eye trackingu pro analýzu řešení fyzikálních testových úloh

Návrh témat doktorských prací pro obor didaktika fyziky

Přehled rámcových za celou PřF UP lze nalézt na stránkách studijního oddělení. Můžete si prohlédnout obhájené dizertační práce z Didaktiky fyziky (všechny práce včetně posudků lze vyhledávat a prohlížet pomocí Portálu UP pod záložkou „Kvalifikační práce“).
 • Transformace výukových strategií z pohledu vzdělávání generace Y
  Transformation of educational strategies from the point of view of generation Y
  školitel RNDr. Renata Holubová, CSc.
 • Dynamika proudění tekutin – úvodní výukový celek k problematice nelineární dynamiky (příprava, ověření, evaulace materiálů pro výuku na SŠ)
  Dynamics of flowing of liquids – introductory educational unit to the field of nonlinear dynamics
  školitel doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Historický experiment ve výuce na ZŠ a SŠ (s možností využití expozic v přírodovědném muzeu a science centrech)
  Historical experiment in teaching of physics at basic school
  školitel doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Konceptuální testové úlohy ve fyzice střední školy a úvodním kurzu fyziky na VŠ
  Conceptual test problems in secondary school physics and in an introductory university physics course
  školitel doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Mezipředmětové vazby fyziky a chemie na středních školách
  Interdisciplinary relations between physics and chemistry in secondary school education
  školitel doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Začlenění kapitol moderní fyziky do výuky na střední škole
  Incorporation of modern physics to the lessons in secondary school
  školitel doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
 • Fyzikální vzdělávání na středních školách v EU. Srovnávací studie.
  Physics education at upper secondary schools in EU. Comparative study.
  školitel prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.
 • Intuice a učení fyziky
  Intuition and learning of physics
  školitel prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
 • Soutěže s fyzikální tematikou pro talentované středoškoláky
  Competition in physics for talented secondary school students
  školitel prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
 • Vytváření a chápání termodynamických pojmů u žáků a studentů
  Formation and understanding of terms of thermadynamics by students
  prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
 • Koncepty nanofyziky a jejich začlenění do výuky středoškolské fyziky
  Concepts of nanophysics and their introduction into teaching sessions at secondary schools
  školitel doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.