Portál  |   STAG  |   e-mail
Přírodovědecká fakulta UP

Bakalářské, diplomové a disertační práce

Zásady a pravidla jsou stanovena závaznými předpisy, především

kde lze nalézt i podrobné informace o postupu vkládání údajů o závěrečných pracích do systému STAG. Základní pravidlo pro autory BP a DP zní: jste-li na pochybách a nevíte si rady, poraďte se především s vedoucím své práce!

Obhájené i rozpracované práce včetně posudků lze vyhledávat a prohlížet pomocí Portálu UP pod záložkou „Kvalifikační práce“.

Podle doporučení vedoucí nebo školitele se lze přihlásit se svou prací do Soutěže o cenu děkana.

Pokyny pro zadávání závěrečných prací

 • Témata bakalářských a diplomových prací vypisují akademičtí pracovníci v dubnu až květnu aktuálního kalendářního roku. Student může navrhnout i vlastní téma, které může být schváleno, pokud bude možné zajistit vedoucího práce.
 • Student je povinen zvolit si téma práce a po dohodě s vedoucím zadat příslušné údaje do informačního systému STAG (formulář „Podklad pro zadání BP/DP“) do 31. října aktuálního roku. Pokud tak neučiní, bude mu téma přiděleno vedoucím katedry.
 • Vytištěný a podepsaný formulář odevzdá student vedoucímu práce nebo na sekretariátu katedry. Na jeho základě bude připraveno zadání BP/DP podepsané vedoucím katedry, jež si student později vyzvedne.
Výběr tématu doktorské disertační práce je součástí zaměření doktorského studia a je diskutován u přijímacích zkoušek.

Pokyny pro vypracování závěrečných prací

 • Práce se odevzdávají ve 2 výtiscích + 1 elektronická verze v pdf na CD v obálce vlepené vzadu v bakalářské/diplomové práci (CD má být popsané s uvedením jména, roku a názvu bakalářské/diplomové práce, popřípadě českého názvu, je-li psána v jiném jazyce).
 • Student má povinnost zveřejnit závěrečnou práci a současně s odevzdáním klasické tištěné verze závěrečné práce vložit její ekvivalentní elektronickou podobu do systému STAG a doplnit povinné údaje o své závěrečné práci.
 • Při nahrávání závěrečné práce do STAGu je nutné zvolit variantu „zveřejnit práci“; nezveřejněné práce nebudou připuštěny k obhajobě, neboť zveřejnění práce je automaticky spojeno s kontrolou plagiátorství.

Další užitečné informace:

Témata bakalářských a diplomových prací

Témata závěrečných prací pro fyzikální obory na PřF UP jsou shrnuta na Portálu moderní fyziky, kde si můžete vybrat i z nabídky kolegů ze SLO.

Témata bakalářských prací vypsaná v roce 2020

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Zajímavé fyzikální úlohy
   Úkolem bakalářské práce je sestavit, vymyslet a ukázkově vyřešit netradičně zadané úlohy - zadání formou experimentu, obrázku, Fermiho problémy.
  • Demonstrační experimenty pro přednášku z Molekulové fyziky a termodynamiky
   Student vybere vhodné experimenty, připraví je po technické stránce, ověří jejich funkčnost a názornost.
 • Mgr. Eva Kovářová
  • Inovace úloh ve fyzikálním praktiku – souprava Vernier pro mechaniku s optickým snímáním pohybu
 • doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  • Magnetické pole, jeho vznik a využití (didaktická práce)
   Zadáno.
 • Mgr. Zdeněk Pucholt
  • Fyzika a paragliding
   Konstrukce padákového kluzáku, studium aerodynamiky a mechaniky letu kluzáku (vzlet, termický let, přistání aj.) Studium historie paraglidingu, odborné terminologie, letových pásem a meteorologie. V závislosti na rozsahu lze realizovat i jako diplomovou práci. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
  • Miskoncepty studentů v molekulové fyzice a termodynamice
   Statistické vyhodnocení možných miskonceptů u studentů VŠ v oblasti molekulové fyziky a termodynamiky. Rešerše tuzemské a zahraniční literatury, testování studentů, participace na výuce. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
  • Metodika pro měření viskozity kapalin.
   Experimentální práce zaměřená na tvorbu vhodné metodiky pro měření viskozity kapalin vibračním a rotačním viskozimetrem. Parametry přístrojů, jejich možnosti (např. měření nenewtonovské kapaliny), kalibrace. Měření vzorků kapalin na obou přístrojích, zhodnocení měření, statistické zpracování výsledků a interpretace. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
  • Počítačová vizualizace činnosti tepelných strojů
   Vizuální činnost vybraných tepelných motorů (Carnot, Diesel, Stirling aj.) ve vhodném moderním prostředí (např. HTML 5) vč. možné modifikace vstupních parametrů. Teoretický popis cyklů, a stanovení účinností. Vhodné pro kombinace s INF. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
 • Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  • Lincolnova trubice (experimentální práce)
   Cílem práce je sestrojení pomůcky k demonstraci stojatého zvukového vlnění pomocí soustavy reproduktorů a LED (Lincoln, J., 2019. The Lincoln’s Tube: A new apparatus for demonstrating sound standing waves. The Physics Teacher, 58(1), 74–75. https://doi.org/10.1119/1.5141985).
  • Kalibrace školního spektroskopu Vernier SpectroVis (experimentální práce)
   Spektrometr ke školnímu měřicímu systému Vernier zobrazí spojité spektrum ovlivněné citlivostí diod detektoru. Cílem práce je proměřit a kalibrovat spektrometr pomocí přesně definovaných zdrojů a sestavit převodní tabulku pro vlnové délky viditelného světla, tak aby bylo možné rekonstruovat např. planckovské spektrum žárovky.
  • Olomoucký orloj (teoretická rešeršní práce)
   Cílem práce se na základě rešerše pramenů zmapovat historii i astronomické základy současné i historické konstrukce olomouckého orloje.
  • Prostoročasové diagramy v programu Geogebra (teoretická rešeršní práce)
   Cílem práce je sestrojení sady prostoročasových (Minkowského, Loedelových Brehmových) pro vybrané děje jako pomůcka k výuce speciální teorie relativity.
  • Sbírka úloh Fyzikální olympiády pro ZŠ a víceletá gymnázia (teoretická rešeršní práce)
   Cílem práce je sestavit tématicky členěnou sbírku řešených úloh z okresních kol minulých ročníků Fyzikální olympiády (minimálně za desetileté období) FO použitelnou k přípravě studentů na soutěž. Požaduje se zpracování závěrečné zprávy systémem TeX/LaTeX a vyhodnocení obtížnosti úloh. Navazuje na práci zpracovávající krajská kola.
  • Vnořovací (embedding) diagramy v programu Geogebra (teoretická rešeršní práce)
   Cílem práce je sestrojení sady vnořovacích diagramů pro vybrané řezy statických prostoročasů v obecné teorii relativity (Schwarzchildovo řešení, kosmická struna) jako pomůcky k výuce základů obecné teorie relativity.
 • Mgr. Jan Říha, Ph.D.
  • Experimentální realizace Buquoyovy úlohy
   (viz http://dml.cz/dmlcz/141315)
  • Využití Eye trackingu pro analýzu řešení fyzikálních testových úloh

Témata diplomových prací vypsaná v roce 2020

 • RNDr. Renata Holubová, CSc.
  • Využití termokamery při výuce transportu tepla – příprava a realizace experimentů pro vizualizaci proudění
   Výhodou znalost němčiny.
  • Stavebnice ve výuce fyziky
   Příprava podkladů pro využití různých druhů stavebnic, dostupných na našem trhu, ve výuce fyziky.
 • doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
  • Elektronový mikroskop jako prostředek integrované výuky fyziky
   Student se seznámí s konstrukcí standardního elektronového mikroskopu, popíše jeho základní části, zvládne popis interakce primárního elektronového svazku se vzorkem a na jejím základě tvorbu jednotlivých kontrastů (obrazových dat, ...) pro charakterizaci vzorku. Hlavním úkolem bude integrovat poznatky středoškolské fyziky, případně „mírně nad“ standard SŠ fyziky, které jsou spojeny s elektronovým mikroskopem.
   Součástí diplomové práce budou výsledky s tématem související experimentální práce s využitím SEM Vega, který je v laboratoři nanotechnologií KEF PřF UP. Téma souvisí s předmětem KEF/IKEM (Integrovaný kury experimentální fyziky).
  • Zobrazovací metody v medicíně jako prostředek integrované výuky fyziky
   Student se seznámí s fyzikálními principy zobrazovacích metod používaných v medicíně – sonografií, výpočetní tomografií (CT), zobrazením magnetickou rezonancí (MRI) a pozitronovou emisní tomografií (PET). Cílem práce bude integrovat poznatky středoškolské fyziky, případně nad její rámec, kterou jsou spojené se základním fyzikálním principem těchto zobrazovacích metod.
   Téma souvisí s předmětem KEF/IKEM (Integrovaný kury experimentální fyziky).
 • Mgr. Zdeněk Pucholt
  • LMS ve výuce fyziky
   LMS (Learning Management System) jako (pomocný) nástroj ve výuce fyziky na SŠ. Historie LMS, možnosti a porovnání současných LMS, studium vybraného LMS v detailní podobě. Aktivní aplikace LMS do výuky fyziky na SŠ/VŠ (podoba pilotního výzkumu) a porovnání dosažených výsledků s tradiční výukou, vč. statistického vyhodnocení. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
  • Soudobé ICT prostředky pro vzdálenou výuku fyziky.
   Studium a srovnání soudobých ICT prostředků využitelných ve výuce fyziky na ZŠ/SŠ (LMS, simulace, animace, vzdělávací portály, mobilní aplikace, sociální sítě,…). Rešerše tuzemské a zahraniční literatury. Dotazníkové šetření mezi učiteli týkající se využitelnosti diskutovaných prostředků. Vhodné pro kombinace s INF. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
 • Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
  • Modelování fyzikálních dějů v prostředí Easy Java Simulations. (teoretická práce)
   Cílem práce je soubor dynamických modelů pro výuku fyziky na SŠ popř. základní vysokoškolský kurz v prostředí Easy Java Simulations.
  • Sluneční soustava s prvky rozšířené reality (rešešní práce s prvky didaktických aktivit)
   Cílem práce je vytvořit sadu materiálů k problematice sluneční soustavy, které budou využívat prvky rozšířené reality (např. http://mirage.ticedu.fr/?p=3459).
  • Školní pokusy s Arduinem (Micro:bitem) (experimentální práce)
   Cílem práce je návrh jednoduchých měření použitelných pro výuku fyziky s mikropočítačem Arduino/Micro:bit a dostupnými senzory. Výstupem by měla být sada úloh s návody a pracovními listy včetně zpracování naměřených dat. Navazuje na předchozí práci s podobným tématem.
  • Školní pokusy s tabletem nebo chytrým telefonem. (experimentální práce)
   Cílem práce je návrh jednoduchých měření použitelných pro výuku fyziky s tabletem popř. smartphonem se zaměřením na využití senzorů osvětlení, akcelerometr popř. senzor magnetického pole. Výstupem by měla být sada přibližně 10 úloh s návody včetně ukázky zpracování reálně naměřených dat. Navazuje na předchozí práci s podobným tématem.
  • Výzkum znalostí z astronomie a zájmu žáků 9. ročníku ZŠ (teoretická práce s pedagogickým výzkumem)
   Cílem práce je zopakovat výzkum realizovaný na UP ve druhé polovině 70. let 20. století, statisticky zpracovat a porovnat výsledky tehdejších a dnešních žáků.
  • Výzkum znalostí ze speciální teorie relativity na gymnáziu (teoretická práce s pedagogickým výzkumem)
   Cílem práce je zopakovat výzkum realizovaný na UP ve druhé polovině 70. let 20. století, statisticky zpracovat a porovnat výsledky tehdejších a dnešních žáků.
 • Mgr. Jan Říha, Ph.D.
  • Experimentální realizace Buquoyovy úlohy
   (viz http://dml.cz/dmlcz/141315)
  • Využití Eye trackingu pro analýzu řešení fyzikálních testových úloh

Návrh témat doktorských prací pro obor didaktika fyziky

Přehled rámcových za celou PřF UP lze nalézt na stránkách studijního oddělení. Můžete si prohlédnout obhájené dizertační práce z Didaktiky fyziky (všechny práce včetně posudků lze vyhledávat a prohlížet pomocí Portálu UP pod záložkou „Kvalifikační práce“).
 • Transformace výukových strategií z pohledu vzdělávání generace Y
  Transformation of educational strategies from the point of view of generation Y
  školitel RNDr. Renata Holubová, CSc.
 • Dynamika proudění tekutin – úvodní výukový celek k problematice nelineární dynamiky (příprava, ověření, evaulace materiálů pro výuku na SŠ)
  Dynamics of flowing of liquids – introductory educational unit to the field of nonlinear dynamics
  školitel doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Historický experiment ve výuce na ZŠ a SŠ (s možností využití expozic v přírodovědném muzeu a science centrech)
  Historical experiment in teaching of physics at basic school
  školitel doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Konceptuální testové úlohy ve fyzice střední školy a úvodním kurzu fyziky na VŠ
  Conceptual test problems in secondary school physics and in an introductory university physics course
  školitel doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Mezipředmětové vazby fyziky a chemie na středních školách
  Interdisciplinary relations between physics and chemistry in secondary school education
  školitel doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Začlenění kapitol moderní fyziky do výuky na střední škole
  Incorporation of modern physics to the lessons in secondary school
  školitel doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
 • Fyzikální vzdělávání na středních školách v EU. Srovnávací studie.
  Physics education at upper secondary schools in EU. Comparative study.
  školitel prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.
 • Intuice a učení fyziky
  Intuition and learning of physics
  školitel prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
 • Soutěže s fyzikální tematikou pro talentované středoškoláky
  Competition in physics for talented secondary school students
  školitel prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
 • Vytváření a chápání termodynamických pojmů u žáků a studentů
  Formation and understanding of terms of thermadynamics by students
  prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
 • Koncepty nanofyziky a jejich začlenění do výuky středoškolské fyziky
  Concepts of nanophysics and their introduction into teaching sessions at secondary schools
  školitel doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.