Portál  |   STAG  |   e-mail
Přírodovědecká fakulta UP

Bakalářské, diplomové a disertační práce

Zásady a pravidla jsou stanovena závaznými předpisy, především

kde lze nalézt i podrobné informace o postupu vkládání údajů o závěrečných pracích do systému STAG. Základní pravidlo pro autory BP a DP zní: jste-li na pochybách a nevíte si rady, poraďte se především s vedoucím své práce!

Obhájené i rozpracované práce včetně posudků lze vyhledávat a prohlížet pomocí Portálu UP pod záložkou „Kvalifikační práce“.

Podle doporučení vedoucí nebo školitele se lze přihlásit se svou prací do Soutěže o cenu děkana.

Pokyny pro zadávání závěrečných prací

 • Témata bakalářských a diplomových prací vypisují akademičtí pracovníci v dubnu až květnu aktuálního kalendářního roku. Student může navrhnout i vlastní téma, které může být schváleno, pokud bude možné zajistit vedoucího práce.
 • Student je povinen zvolit si téma práce a po dohodě s vedoucím zadat příslušné údaje do informačního systému STAG (formulář „Podklad pro zadání BP/DP“) do 31. října aktuálního roku. Pokud tak neučiní, bude mu téma přiděleno vedoucím katedry.
 • Vytištěný a podepsaný formulář odevzdá student vedoucímu práce nebo na sekretariátu katedry. Na jeho základě bude připraveno zadání BP/DP podepsané vedoucím katedry, jež si student později vyzvedne.
Výběr tématu doktorské disertační práce je součástí zaměření doktorského studia a je diskutován u přijímacích zkoušek.

Pokyny pro vypracování závěrečných prací

 • Práce se odevzdávají ve 2 výtiscích + 1 elektronická verze v pdf na CD v obálce vlepené vzadu v bakalářské/diplomové práci (CD má být popsané s uvedením jména, roku a názvu bakalářské/diplomové práce, popřípadě českého názvu, je-li psána v jiném jazyce).
 • Student má povinnost zveřejnit závěrečnou práci a současně s odevzdáním klasické tištěné verze závěrečné práce vložit její ekvivalentní elektronickou podobu do systému STAG a doplnit povinné údaje o své závěrečné práci.
 • Při nahrávání závěrečné práce do STAGu je nutné zvolit variantu „zveřejnit práci“; nezveřejněné práce nebudou připuštěny k obhajobě, neboť zveřejnění práce je automaticky spojeno s kontrolou plagiátorství.

Další užitečné informace:

Témata bakalářských a diplomových prací

Témata závěrečných prací pro fyzikální obory na PřF UP jsou shrnuta na Portálu moderní fyziky, kde si můžete vybrat i z nabídky kolegů ze SLO.

Témata bakalářských prací vypsaná v roce 2022

Luděk Bartoněk

 • Využití AI kamery NEON-2000-JNX s modulem Xavier NX NVDIA Jetson na systému Ubuntu Linux pro aplikace digitálního zpracování obrazu.
  • Při řešení zadání práce se předpokládá využití open source projektů a knihoven s vhodnými ukázkami a návody pro zpracování obrazu a Artificial intelligence (AI) v Pythonu včetně vhodných tutoriálů.

Renata Holubová

 • Zajímavé fyzikální úlohy.
  • Úkolem bakalářské práce je sestavit, vymyslet a ukázkově vyřešit netradičně zadané úlohy - zadání formou experimentu, obrázku, Fermiho problémy.
 • Demonstrační experimenty pro přednášku z Molekulové fyziky a termodynamiky.
  • Student vybere vhodné experimenty, připraví je po technické stránce, ověří jejich funkčnost a názornost.

Eva Kovářová

 • Inovace úloh ve fyzikálním praktiku – souprava Vernier pro mechaniku s optickým snímáním pohybu.

Zdeněk Pucholt

 • Fyzika a paragliding
  • Konstrukce padákového kluzáku, studium aerodynamiky a mechaniky letu kluzáku (vzlet, termický let, přistání aj.). Studium historie paraglidingu, odborné terminologie, letových pásem a meteorologie. V závislosti na rozsahu lze realizovat i jako diplomovou práci. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
 • Metodika pro měření viskozity kapalin
  • Experimentální práce zaměřená na tvorbu vhodné metodiky pro měření viskozity kapalin vibračním a rotačním viskozimetrem. Parametry přístrojů, jejich možnosti (např. měření nenewtonovské kapaliny), kalibrace. Měření vzorků kapalin na obou přístrojích, zhodnocení měření, statistické zpracování výsledků a interpretace. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
 • Miskoncepty studentů v molekulové fyzice a termodynamice
  • Statistické vyhodnocení možných miskonceptů u studentů VŠ v oblasti molekulové fyziky a termodynamiky. Rešerše tuzemské a zahraniční literatury, testování studentů, participace na výuce. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
 • Počítačová vizualizace činnosti tepelných strojů
  • Vizuální činnost vybraných tepelných motorů (Carnot, Diesel, Stirling aj.) ve vhodném moderním soudobém prostředí (např. HTML 5) vč. možné modifikace vstupních parametrů. Teoretický popis cyklů, a stanovení účinností. Vhodné pro kombinace s INF. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
 • Bakalářská práce dle vlastního návrhu studenta
  • Akceptovatelné zaměření práce (teoretická, praktická/laboratorní): molekulová fyzika a termodynamika, didaktika fyziky, informatika a výpočetní technika.

Lukáš Richterek

 • Lincolnova trubice.
  • Cílem práce je sestrojení pomůcky k demonstraci stojatého zvukového vlnění pomocí soustavy reproduktorů a LED (Lincoln, J., 2019. The Lincoln’s Tube: A new apparatus for demonstrating sound standing waves. The Physics Teacher, 58(1), 74–75. https://doi.org/10.1119/1.5141985).
  • Experimentální práce
 • Vnořovací (embedding) diagramy v programu Geogebra.
  • Cílem práce je sestrojení sady vnořovacích diagramů pro vybrané řezy statických prostoročasů v obecné teorii relativity (Schwarzchildovo řešení, kosmická struna) jako pomůcky k výuce základů obecné teorie relativity.
  • Teoretická rešeršní práce
 • Modelování kosmologických modelů v programu Geogebra.
  • Cílem práce je sestrojení modelů časového vývoje homogenních a izotropních kosmologických modelů v programu Geogebra.
  • Teoretická rešeršní práce
 • Astronomické modely v programu Geogebra.
  • Cílem je vytvořit soubor grafických modelů (souřadnic, vybraných souhvězdí) v programu Geogebra použitelných ve výuce astronomie.
  • Práce s počítačovými 3D modely a rešeršní práce
 • Rozšířená realita ve výuce fyziky.
  • Cílem je vytvořit přehled aktuálních možností využití rozšířené reality (augmented reality) ve výuce fyziky.
  • Teoretická rešeršní práce

Jan Říha

 • Využití Eye trackingu pro analýzu řešení fyzikálních testových úloh.
 • Experimentální realizace Buquoyovy úlohy.

Jana Slezáková

 • Interaktivní pomůcka pro rozvoj geometrické představivosti.
  • Tvorba interaktivní webové aplikace na řešení úloh s tematikou rozvoje geometrické představivosti.
 • Projektové vyučování a jeho implementace ve výuce přírodovědných předmětů.
  • Vymezení pojmu projektové vyučování, historický pohled na vývoj pojmu projektová výuka, současné problémy projektové výuky, učitel a žák v projektové výuce, pozitiva a negativa;
  • integrace průřezových témat v projektové výuce na ZŠ a SŠ;
  • konkrétní náměty na realizaci projektové výuky, výběr vhodných témat v daném aprobačním předmětu.
 • Využití online nástrojů ve výuce přírodovědných předmětů.
  • Výukové metody, historický vývoj, další formy vzdělávání a jejich zařazení ve výuce na ZŠ a SŠ, pozitiva, negativa, současná výuka, RVP ZV, RVP G;
  • příklady webových (případně mobilních) aplikací a jejich využití ve výuce, tvorba výukových materiálů s využitím online nástrojů v daném aprobačním předmětu.
 • Hodnocení práce učitele vedením školy v ČR a ve vybrané zemi EU. Jak se pozná dobrý učitel?
  • Pojem hodnocení a sebehodnocení práce učitele, typy hodnocení, současná legislativa, analýza;
  • kompetence učitele, učitelská způsobilost a učitelský standard, srovnání kompetencí českého učitele a učitele vybrané země EU;
  • dostupné nástroje hodnocení učitele vedením školy, jejich srovnání, výhody, nevýhody, další náměty.

Témata diplomových prací vypsaná v roce 2022

Luděk Bartoněk

 • Využití AI kamery NEON-2000-JNX s modulem Xavier NX NVDIA Jetson na systému Ubuntu Linux pro aplikace digitálního zpracování obrazu.
  • Při řešení zadání práce se předpokládá využití open source projektů a knihoven s vhodnými ukázkami a návody pro zpracování obrazu a Artificial intelligence (AI) v Pythonu včetně vhodných tutoriálů.

Renata Holubová

 • Termografie.
  • Cílem je krátkodobé a dlouhodobé sledování vybraných fenoménů pomocí termokamery. Lze využít mezipředmětových vztahů (děje fyzikální, chemické, biologické). Budou analyzovány možnosti využití termokamery ve výuce přírodovědných předmětů.
 • Fyzika s vysokorychlostní kamerou.
  • Záznam vybraných experimentů pomocí vysokorychlostní kamery. Budou vytvořeny ukázkové vyučovací hodiny s využitím těchto záznamů. Je možné využít mezipředmětových vztahů (experimenty přesahující rámec fyziky).
 • Stavebnice ve výuce fyziky.
  • Příprava podkladů pro využití různých druhů stavebnic,  dostupných na našem trhu, ve výuce fyziky.

Roman Kubínek

 • Elektronový mikroskop, jako prostředek integrované výuky fyziky.
  • Student se seznámí s konstrukcí standardního elektronového mikroskopu, popíše jeho základní části, zvládne popis interakce primárního elektronového svazku se vzorkem a na jejím základě tvorbu jednotlivých kontrastů (obrazových dat, …) pro charakterizaci vzorku.
   Hlavním úkolem bude, integrovat poznatky středoškolské fyziky, případně „mírně“ nad standard SŠ fyziky, které jsou spojené s elektronovým mikroskopem.
   Součástí diplomové práce budou výsledky s tématem související experimentální práce s využitím SEM Vega, který je v laboratoři nanotechnologií KEF PřF UP.
 • Zobrazovací metody v medicíně, jako prostředek integrované výuky fyziky.
  • Student se seznámí s fyzikálními principy zobrazovacích metod, používaných v medicíně – sonografií, výpočetní tomografií (CT), zobrazením magnetickou rezonancí (MRI) a pozitronovou emisní tomografií (PET). Cílem práce bude, integrovat poznatky středoškolské fyziky, případně poznatky nad její rámec, které jsou spojené se základním fyzikálním principem těchto zobrazovacích metod.

Zdeněk Pucholt

 • Analýza zahraničních učebnic fyziky
  • Rešeršní a komparativní práce zabývající se porovnáváním tuzemských soudobých učebnic a dalších obdobných zdrojů se zahraničními. Studium případných odlišných přístupů v rámci objasňování nového učiva, porovnávání tuzemských a zahraničních kurikul. Případná experimentální aplikace zjištěného odlišného zahraničního přístupu v rámci pedagogické praxe nebo učitelského působení. Vhodné pro studenty s dobrou znalostí cizích jazyků. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
 • LMS ve výuce fyziky
  • LMS (Learning Management System) jako (pomocný) nástroj ve výuce fyziky na SŠ. Historie LMS, možnosti a porovnání současných LMS, studium vybraného LMS v detailní podobě. Aktivní aplikace LMS do výuky fyziky na SŠ/VŠ (podoba pilotního výzkumu) a porovnání dosažených výsledků s tradiční výukou včetně statistického vyhodnocení. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
 • Soudobé ICT prostředky pro vzdálenou výuku fyziky
  • Studium a srovnání soudobých ICT prostředků využitelných ve výuce fyziky na ZŠ/SŠ (LMS, simulace, animace, vzdělávací portály, mobilní aplikace, sociální sítě,…). Rešerše tuzemské a zahraniční literatury. Dotazníkové šetření mezi učiteli týkající se využitelnosti diskutovaných prostředků. Vhodné pro kombinace s INF. Závěrečná zpráva musí být zpracována v systému TeX/LaTeX.
 • Diplomová práce dle vlastního návrhu studenta
  • Akceptovatelné zaměření práce (teoretická, praktická/laboratorní): molekulová fyzika a termodynamika, didaktika fyziky, informatika a výpočetní technika.

Lukáš Richterek

 • Modelování fyzikálních dějů v prostředí Easy Java Simulations nebo GeoGebra.
  • Cílem práce je soubor dynamických modelů pro výuku fyziky na SŠ popř. základní vysokoškolský kurz v prostředí Easy Java Simulations nebo GeoGebra.
  • Teoretická práce s počítačovým modelováním
 • Modelování pohybu částic a světelných paprsků v okolí Hartleho červí díry.
  • Cílem práce je modelovat pohyb částic a fotonů v okolí Hartleho červí díry (Hartle, J. B., 2003. Gravity: An Introduction to Einstein’s General Relativity. Addison Wesley.) ve vhodném programu (GNU Octave, Python apod.)
  • Teoretická práce s počítačovým modelováním
 • Využití eye-trackingu při sledování řešení úloh s odečítáním grafů.
  • Cílem práce je pomocí eye-trackingu sledovat strategie řešení úloh vyžadujících odečítání z grafů.
  • Práce s pedagogickým výzkumem s využitím technologie eye-trackingu
 • Školní pokusy s Arduinem (Micro:bitem).
  • Cílem práce je návrh jednoduchých měření použitelných pro výuku fyziky s mikropočítačem Arduino/Micro:bit a dostupnými senzory. Výstupem by měla být sada úloh s návody a pracovními listy včetně zpracování naměřených dat. Navazuje na předchozí práci s podobným tématem.
  • Experimentální práce
 • Školní pokusy s tabletem nebo chytrým telefonem.
  • Cílem práce je návrh jednoduchých měření použitelných pro výuku fyziky s tabletem popř. smartphonem se zaměřením na využití senzorů osvětlení, akcelerometr popř. senzor magnetického pole. Výstupem by měla být sada přibližně 10 úloh s návody včetně ukázky zpracování reálně naměřených dat. Navazuje na předchozí práci s podobným tématem.
  • Experimentální práce
 • Výzkum znalostí z astronomie na ZŠ a víceletých gymnáziích
  • Cílem práce je zopakovat výzkum realizovaný na UP ve druhé polovině 70. let 20. století, statisticky zpracovat a porovnat výsledky tehdejších a dnešních žáků.
  • Teoretická práce s pedagogickým výzkumem

Jan Říha

 • Experimentální realizace a teoretický popis Buquoyovy úlohy.
 • Využití eye-trackingu ke studiu vizuální interpretace operátoru gradient u studentů fyzikálních oborů.
 • Využití eye-trackingu ke studiu vizuální interpretace operátoru rotace u studentů fyzikálních oborů.

Jana Slezáková

 • Sebehodnocení žáka jako důležitý prvek vyučovacího procesu přírodovědných předmětů.
  • Pojem hodnocení, sebehodnocení žáka, historický vývoj, funkce sebehodnocení, sebehodnocení a RVP;
  • klíčové kompetence a rozvoj žákova sebehodnocení, tvorba sebehodnotících nástrojů ve výuce přírodovědných předmětů ve vztahu ke klíčovým kompetencím, realizace výzkumu a následná analýza na vybrané ZŠ/SŠ.

Návrh témat doktorských prací pro obor didaktika fyziky

Přehled rámcových za celou PřF UP lze nalézt na stránkách studijního oddělení. Můžete si prohlédnout obhájené dizertační práce z Didaktiky fyziky (všechny práce včetně posudků lze vyhledávat a prohlížet pomocí Portálu UP pod záložkou „Kvalifikační práce“).
 • Transformace výukových strategií z pohledu vzdělávání generace Y
  Transformation of educational strategies from the point of view of generation Y
  školitel RNDr. Renata Holubová, CSc.
 • Dynamika proudění tekutin – úvodní výukový celek k problematice nelineární dynamiky (příprava, ověření, evaulace materiálů pro výuku na SŠ)
  Dynamics of flowing of liquids – introductory educational unit to the field of nonlinear dynamics
  školitel doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Historický experiment ve výuce na ZŠ a SŠ (s možností využití expozic v přírodovědném muzeu a science centrech)
  Historical experiment in teaching of physics at basic school
  školitel doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Konceptuální testové úlohy ve fyzice střední školy a úvodním kurzu fyziky na VŠ
  Conceptual test problems in secondary school physics and in an introductory university physics course
  školitel doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Mezipředmětové vazby fyziky a chemie na středních školách
  Interdisciplinary relations between physics and chemistry in secondary school education
  školitel doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.
 • Začlenění kapitol moderní fyziky do výuky na střední škole
  Incorporation of modern physics to the lessons in secondary school
  školitel doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.
 • Fyzikální vzdělávání na středních školách v EU. Srovnávací studie.
  Physics education at upper secondary schools in EU. Comparative study.
  školitel prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.
 • Intuice a učení fyziky
  Intuition and learning of physics
  školitel prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
 • Soutěže s fyzikální tematikou pro talentované středoškoláky
  Competition in physics for talented secondary school students
  školitel prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
 • Vytváření a chápání termodynamických pojmů u žáků a studentů
  Formation and understanding of terms of thermadynamics by students
  prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
 • Koncepty nanofyziky a jejich začlenění do výuky středoškolské fyziky
  Concepts of nanophysics and their introduction into teaching sessions at secondary schools
  školitel doc. Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.