Oddělení didaktiky fyziky

Oddělení didaktiky fyziky

Katedra experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty UP

Kurzy pro neaprobované učitele fyziky


Od školního roku 2024/2025 nabízíme pomocné kurzy pro učitele, kteří učí fyziku na ZŠ nebo SŠ, ale nemají ji vystudovanou jako svůj aprobační předmět a zároveň se z nějakých důvodů nemohou přihlásit do kombinovaného magisterského studia Učitelství fyziky pro střední školy.

V nabídce je soubor několika kurzů, které svým obsahem pokrývají tematické celky učiva fyziky na ZŠ popř. SŠ. Obsah jednotlivých kurzů je možné během výuky upravit podle požadavků zapsaných účastníků (typ školy a ŠVP, používané učebnice apod.). Jednotlivé kurzy tvoří ucelený modul, je možné absolvovat jen některé z nich, a to v libovolném pořadí.

Cenu kurzu lze uhradit z projektů Vaší školy, např. ze „šablon“; na požádání vystavíme fakturu. Absolventi získají certifikát o absolvování kurzu.

Vycházíme z našich zkušeností s přípravou budoucích učitelů fyziky i z pravidelných kontaktů a akcí, které na školách a pro školy pravidelně děláme. Pro detailnější informace o jednotlivých kurzech se prosím neváhejte obrátit na jejich garanty, kontakty na ně jsou uvedeny v podrobnějším obsahu kurzů. Obecné dotazy k systému kurzů směřujte na dr. Lukáše Richterka.

Výuka bude probíhat vždy v pátek, v učebnách a laboratořích katedry experimentální fyziky PřF UP, 17. listopadu 1192/12, Olomouc. Konkrétní data konání kurzu jsou uvedena v popisu kurzu. Na jednotlivé kurzy je potřeba se přihlásit vyplněním přihlášky (na konci stránky).


Uzávěrka přihlášek: středa 4. 9. 2024 do 23:59 LSEČ


V prvním pololetí školního roku 2024/2025 (od září 2024) nabízíme následující kurzy:

Mechanika, kmitání a vlnění

Rozsah: 32 h (26 hod. mechanika, 6 hod. kmitání, vlnění; 12 hod. lze online)
Garanti: RNDr. Renata Holubová, CSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Data kurzů: 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11. a 22. 11.
Cena: 4 000 Kč
Studijní materiály:

 1. Kurz v LMS Moodle.
 2. Sada učebnic, podle kterých účastníci učí na své škole.
 3. Svoboda, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky. Praha: Prometheus 2006.
 4. Bednařík, M. a Široká, M.: Fyzika pro gymnázia. Mechanika. Praha: Prometheus 2005.
 5. Lepil, O. Fyzika pro gymnázia. Mechanické kmitání a vlnění. Praha: Prometheus 2005.
Anotace kurzu: Tematický celek mechanika zahrnuje základní kapitoly z mechaniky hmotného bodu, soustavy hmotných bodů, tuhého tělesa, hydromechaniky, kmitání a vlnění. Každý celek je doplněn řešením úloh, ukázkou projektů v rámci STEM (science, technology, engineering, and mathematics) a experimenty.
Minimální počet účastníků: 6

Témata
 1. Základy klasické mechaniky – úvodní pojmy, pohyb částice a jeho popis, rychlost, zrychlení, práce s grafy. Praktická měření, řešení úloh o pohybu.
 2. Základní principy mechaniky a jejich využití při řešení problémů – síly a interakce, Newtonovy zákony, matematické modely.
 3. Mechanická práce a výkon, energie (zavedení pojmu, makroskopické hledisko popisu), zákony zachování, přeměny energie, využití v technické praxi, moment síly, jednoduché stroje, těžiště a stabilita.
 4. Gravitace - popis gravitačního pole, Newtonův gravitační zákon, pohyby v gravitačním poli Země a Slunce, Keplerova zákony, pohyby v tíhovém poli Země – vrhy.
 5. Hydromechanika – statika tekutin (zavedení pojmu hustota kapalin, měření hustoty, měření tlaku, základní zákony (Archimedův zákon, Pascalův zákon), aplikace a využití v reálném životě. Hydrodynamika – proudění tekutin, rovnice kontinuity, viskozita, víry.
 6. Kmitání kolem nás, mechanické kmitání (pružina, kyvadlo), okamžitá výchylka, perioda a frekvence, rychlost, energie, skládání kmitání, rázy. tlumené kmitání, nucené kmitání, rezonance, elektromagnetický oscilátor; vlnění kolem nás, vlnová délka a rychlost šíření, zvuk, vznik, šíření a odraz zvuku, výška tónu, hudební intervaly, infrazvuk, ultrazvuk, hlasitost, ochrana před hlukem.

Elektřina a magnetismus

Rozsah kurzu: 32 h (po dohodě s účastníky kurzu lze 50 % uskutečnit on-line)
Garanti: doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., Mgr. Vlastimil Vrba, Ph.D.
Data kurzů: 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11. a 22. 11.
Cena: 4 000 Kč
Studijní materiály:

 1. Lepil, O., Šedivý, P.: Fyzika pro gymnázia, Elektřina a magnetismus, Prometheus, Praha 2017.
 2. Kubínek, R. a kol.: Fyzika I, 2. díl s komentářem pro učitele, Prodos, Olomouc.
 3. Kubínek, R. a kol: Fyzika IV, 1. díl s komentářem pro učitele, Prodos, Olomouc.
 4. Rauner, K. a kol.: Fyzika 8, 9, Fraus, Plzeň.
 5. Macháček, M.: Fyzika 8, Prometheus, Praha.
Anotace kurzu: Kurz má poskytnout účastníkům znalosti, které potřebují pro zvládnutí učiva z této oblasti v rozsahu ZŠ a víceletých gymnázií. Učitele fyziky by měl kurz připravit na vysvětlení učiva z elektrostatiky, vedení elektrického proudu v různých prostředích, magnetických jevů vyvolaných stálými magnety i elektrickým proudem, až po vzájemně podmiňující se jevy elektromagnetické. Důraz bude kladen na vysvětlení funkce běžných součástek elektrického obvodu, od základních (rezistory, kondenzátory, cívky) po složitější přístroje (multimetry, LED světla, plazmové zdroje, indukční ohřev, generátory a elektromotory), včetně pochopení elektrických jevů v souvislosti s lidským tělem (účinky na lidský organismus, fyzikální terapie, diagnostika).
Minimální počet účastníků: 5

Témata
 1. Elektrostatika, elektrický náboj, Coulombův zákon, elektrické pole. Vodiče a izolanty v elektrickém poli, elektrostatická indukce, kondenzátory a zavedení kapacity kondenzátoru. Experimenty – elektrování těles, měření elektrického náboje, elektrostatická indukce, rozložení náboje na vodiči, elektrostatické stínění, kapacita vodiče a kondenzátoru. Cvičení na výpočty – Coulombův zákon, intenzita elektrického pole, potenciál, kapacita vodiče a deskového kondenzátoru bez a s dielektrikem.
 2. Elektrické napětí – zdroje napětí, stejnosměrný elektrický proud, elektrický odpor – Ohmův zákon, měření proudu a napětí, multimetr – změna rozsahu voltmetru a ampérmetru, rezistory a jejich spojování, měření odporu rezistorů. Experimenty – zapojování jednoduchého elektrického obvodu, měření elektrických veličin proudu, napětí a odporu. Cvičení na výpočty – stálý proud, Ohmův zákon, odpor vodiče, sériové a paralelní spojování rezistorů.
 3. Práce a výkon elektrického proudu, štítky elektrických spotřebičů. Elektrický proud v polovodičích – polovodičová dioda, LED, fotodioda. Elektrický proud v elektrolytech – elektrolýza, galvanické články. Elektrický proud v plynech – samostatný a nesamostatný výboj v plynech. Experimenty – závislost odporu vodičů a polovodičů na teplotě, měření teploty termočlánkem a termistorem, vlastnosti LED a fotodiod. Vlastnosti elektrolytů (disociace iontů, vodivost elektrolytů), výboje v plynech (ionizace, jiskrový výboj, doutnavý výboj, pokusy s plazmovou lampou). Cvičení na výpočty – výpočet práce a výkonu elektrického proudu, výpočet množství tepla procházejícího vodičem, výpočty související s galvanickým pokovováním.
 4. Permanentní magnet a jeho vlastnosti. Magnetické vlastnosti látek, magnetické pole a jeho popis, magnetická indukce. Magnetické pole kolem vodiče s proudem, v dutině cívky bez jádra a s jádrem, elektromagnet. Magnetická síla – na vodič s proudem, na pohybující se nabitou částici. Stejnosměrný elektromotor, mikrofon a reproduktor. Experimenty – magnetické pole stálého magnetu a jeho znázornění, magnetické pole v okolí vodiče s proudem, síly působící na vodič s proudem, měření magnetického pole dlouhé cívky, chování slabě a silně magnetických látek v magnetickém poli.
 5. Elektromagnetická indukce, magnetický indukční tok, časová změna magnetického indukčního toku, vznik střídavého proudu. Energetika, rozvody elektrické energie (transformátory), působení elektrického proudu na lidské tělo. Elektromagnetické vlny ve vzduchu (vakuu), využití elektromagnetických vln různých vlnových délek ve vědě a technice. Experimenty – elektromagnetická indukce podle Faradayova zákona, Lenzovo pravidlo, Foucaultovy vířivé proudy, indukční ohřev, vznik střídavého proudu, transformace střídavého proudu.

Pokusy ve výuce fyziky

Rozsah: 32 h (nelze distančně)
Garanti: RNDr. Renata Holubová, CSc., Mgr. Tereza Hrouzková, Mgr. David Smrčka, Ph.D.
Data kurzů: 20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11. a 6. 12.
Cena: 5 000 Kč
Studijní materiály: kurz v LMS Moodle s návody k experimentům
Anotace kurzu: Účastníci kurzu prakticky realizují soubory experimentů z jednotlivých tematických celků fyziky. Demonstrační experimenty s klasickými pomůckami budou doplněny o pokusy realizované pomocí jednoduchých pomůcek dostupných kolem nás, účastníci si také vyzkouší využití počítačem podporovaných pokusů a on-line experimenty.
Minimální počet účastníků: 6

Témata:
 1. Mechanika
  • Základní demonstrační pokusy na kinematiku hmotného bodu (rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, pohyb zrychlený, volný pád).
  • Žákovské a demonstrační pokusy z dynamiky hmotného bodu a soustavy hmotných bodů (vzájemné působení těles, Newtonovy pohybové zákony).
  • Žákovské a demonstrační pokusy z mechaniky tuhého tělesa (moment síly, skládání a rozklad sil, těžiště).
  • Vybrané experimenty s pomůckami Vernier.
  • Pokusy s improvizovanými pomůckami.
 2. Hydromechanika a termika
  • Demonstrační a žákovské pokusy z mechaniky tekutin (tlak v kapalině, Pascalův zákon, hydraulický lis, vztlaková síla, Archimédův zákon, atmosférický tlak).
  • Pokusy na kinetickou teorii kapalin.
  • Experimenty z termiky (kinetická teorie látek, vnitřní energie a její změny, tepelné motory, vlastnosti pevných látek, kapalin a plynů, změny skupenství).
 3. Kmitání, vlnění, akustika
  • Demonstrační a žákovské experimenty zaměřené na kmitání (harmonické kmitání, kyvadlo, mechanický oscilátor).
  • Nucené kmity, skládání kmitů, rezonance, spřažená kyvadla.
  • Demonstrační a žákovské experimenty-mechanické vlnění (šíření mechanického vlnění v látkách, postupné vlnění příčné a podélné, stojaté vlnění, skládání vlnění, Huygensův princip).
  • Experimenty z akustiky (vznik zvuku, chvění, Chladniho obrazce, pokusy s ladičkami, Dopplerův jev, akustické rázy, rezonance).
 4. Optika
  • Pokusy z geometrické optiky (odraz na rovinném, dutém a vypuklém zrcadle, lom světla, úplný odraz, průchod svazku světelných paprsků čočkou, lom světla ze vzduchu do vody, zobrazení předmětu pomocí zrcadla a čočky).
  • Pokusy na optické lavici.
  • Experimenty z vlnové optiky (rozklad světla hranolem, interference světla, ohyb světla-štěrbina, tenké vlákno, optická mřížka).
  • Pokusy s improvizovanými pomůckami.
 5. Elektřina a magnetismus
  • Pokusy z elektrostatiky (elektrování, kladný a záporný náboj, polarizace, indukce).
  • Demonstrační a popularizační experimenty s van der Graafovým generátorem.
  • Demonstrace elektrického proudu v látkách (odpor vodiče, závislost elektrického odporu vodiče na jeho geometrických vlastnostech a teplotě, Ohmův zákon, elektrolýza, výboje v plynu, pokusy s polovodiči, voltampérové charakteristiky).
  • Jednoduché elektrické obvody, měřicí přístroje, měření napětí, proudu, odporu.
  • Demonstrace stacionárního a nestacionárního magnetického pole (Oerstedův pokus, vodič protékaný proudem v magnetickém poli, stacionární magnetického pole permanentního magnetu a cívky).
  • Demonstrační a žákovské pokusy s transformátory.
  • Pokusy s improvizovanými pomůckami.

Přihláška na některý z kurzů

Pro přihlášení na některý z nabízených kurzů vyplňte prosím přihlášku níže. Poskytnuté údaje slouží pouze pro tyto kurzy a k zavedení do studijního systému UP, nebudou nikomu dále poskytovány.

Uzávěrka přihlášek: středa 4. 9. 2024 do 23:59 LSEČ


Powered by w3.css