Portál  |   STAG  |   e-mail
Přírodovědecká fakulta UP

Informace pro studenty

Partnerská pracoviště oboru fyzika na PřF UP podílející se na zajištění studia učitelství s fyzikou: Katedry PřF spolugarantující kombinace učitelství s fyzikou:

Bakalářské studium: studijní program Fyzika B1701,
obor Fyzika se zaměřením na vzdělávání (1701R003)

Základní informace o oboru, předmětech, počtech kreditů apod. najdete ve studijní agendě STAG.

Státní bakalářské zkoušky

Navazující magisterské studium:
studijní program Fyzika (N1701),
obor Učitelství fyziky pro střední školy (7504T055)

Základní informace o oboru, předmětech, počtech kreditů apod. najdete ve studijní agendě STAG.

Státní závěrečné zkoušky z fyziky

Rigorózní řízení

Naše pracoviště má akreditaci k rigoróznímu řízení v oboru Učitelství fyziky pro střední školy, na jehož základě lze získat titul „RNDr.“.

Doktorské studium: studijní program Fyzika (P1701),
obor Didaktika fyziky (1701V047)

Garantem doktorského studia Didaktiky fyziky je prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc.