Projekt: Kvalitativní rozvoj učitelství fyziky

Řešitel: Přírodovědecká fakulta, katedra experimentální fyziky, Univerzita Palackého  Olomouc,

RNDr. Renata Holubová, CSc.

Partner: Pedagogická fakulta, katedra fyziky, Masarykova Univerzita Brno

Hlavní stránky projektu: http://www.ped.muni.cz/wphy/oplidsky/uvod.html

Závěrečná zpráva o řešení projektu

Stručná charakteristika projektu

Předkládaný projekt navazuje na požadavky modernizace našeho vysokého školství, které by se mělo stát součástí jednotného evropského systému vzdělávání. V rámci programu podpory B – Rozvoj učitelských studijních programů, byly formulovány cíle projektu, které se týkají především zkvalitnění studijních programů učitelství pregraduální etapy vzdělávání a dalšího vzdělávání učitelů z praxe. Vzhledem k tomu, že pracoviště řešitele, stejně jako pracoviště partnera, má dlouholetou tradici ve vzdělávání učitelů fyziky, chceme v rámci projektu připravit takové studijní programy, které by zajistily vysokou kvalitu odborné a didaktické úrovně pregraduálního studia a dalšího vzdělávání učitelů z praxe.

Pracoviště řešitele je akreditováno pro vzdělávání učitelů jak základních, tak i středních škol, jedná se tedy o modernizaci a zkvalitnění studijních programů učitelství fyziky v obou variantách. Z hlediska perspektivních požadavků na vzdělávání je třeba odstranit jednostrannou orientaci budoucího učitele jen na jeden vyučovací předmět, ale orientovat studenty k racionálnímu postoji k vědě jako takové, k technice i životnímu prostředí.

Inovace studijních programů nebude prováděna izolovaně, ale bude realizována úzká spolupráce řešitele a partnera, budou diskutovány a popřípadě využity zkušenosti zahraničních vysokých škol. V rámci řešení projektu plánujeme přivítat na pracovišti řešitele a partnera zahraniční hosty, kteří by v rámci semináře vystoupili se svými zkušenostmi a postřehy ze zahraničních vysokých škol.

Samozřejmě, má-li pregraduální vzdělávání učitelů probíhat na patřičné úrovni, je třeba připravit dostatek studijních materiálů  a koncipovat náplň doplňujících a volitelných předmětů tak, aby student učitelství – budoucí absolvent, vstupoval do školské praxe náležitě vybaven odbornými znalostmi nejen z fyziky, ale také z hraničních oborů, byl schopen realizovat principy integrované výuky, byl schopen aktivně se podílet na vytváření školských vzdělávacích plánů  na základě Rámcového vzdělávacího programu. Musí se také naučit novým přístupům k výchovně vzdělávací činnosti na školách, kde je důraz kladen na aktivitu žáků a nové formy výuky, které podporují práci v kolektivu, vytvářejí kompetence nejen odborné, ale také sociální.

Nemalý důraz bude kladen také na posílení výuky cizích jazyků u studentů učitelství, které bylo dosud zanedbáváno. Tím chceme posílit možnost mobility absolventů v rámci zemí EU.

S nejnovějšími trendy v organizaci a obsahové náplně vyučovacího procesu budou seznamováni také učitelé z praxe. Budou zváni na semináře, které se uskuteční jak na pracovišti řešitele (UP Olomouc), tak i partnera (MU Brno).

Dílčí výsledky řešení projektu budou uplatňovány během pregraduální přípravy učitelů fyziky průběžně, výuka (proškolení) cílové skupiny by mělo být zahájeno od zimního semestru 2006/07.

http://www.esfcr.cz/

Významné aktivity

Semináře pro učitele

Aktivní účast na konferencích

Materiály ke stažení

Závěrečná zpráva 141 s., 3,7 MB PDF soubor
Fyzika ve zdravotnictví 45 s., 1,3 MB PDF soubor
Kubínek R. a Půlkrábek J.: Moderní mikroskopické metody + příloha, 26 s., 1,1 MB PDF soubor
Kubínek R., Stránská V.: Nanotechnologie 22 s., 1,2 MB PDF soubor